Rasca i guanya amb Forn de Cabrianes

  • Del 12 al 26 de setembre, guanya premis directes!
  • Bases legals Campanya


 

Del 12 al 26 de setembre comença una campanya ‘Rasca i Guanya’ adreçada a tots els clients del Forn de Cabrianes. 
 
Durant els 15 dies de la promoció, tots els clients de qualsevol dels establiments del Forn de Cabrianes associats a la campanya rebran una targeta ‘rasca i guanya’ amb la seva compra. Els premis directes són 2.500 baguets, 2.500 pastes i 30.000 monedes ‘Benets’ —un ‘Benet’ és una moneda de plàstic especialment dissenyada pel festival que equival a un euro— que podran ser utilitzades per participar a les nombroses activitats infantils i familiars esportives a l’aire lliure dels Benet Games.

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ ‘Rasca i guanya amb Forn de Cabrianes’


PRIMERA.- Companyies Organitzadores 
‘Ocisport Serveis Esportius SL’ amb domicili social a C/ Alessandro Volta 50 nau 6b (Polígon Els Plans d’Arau) 08787 La Pobla de Claramunt, Barcelona amb CIF B62872338 i ‘Forn de Cabrianes SL’ amb domicili social a Camí Viladordis, 1 - 08272 Sant Fruitós de Bages – Barcelona amb B60743861. (D'ara en endavant referida Organitzadora). 


SEGONA.-Objecte promoció 
La promoció ‘Rasca i guanya amb Forn de Cabrianes’ es durà a terme segons les condicions establertes a les presents bases les quals estaran disponibles a la web ‘www.benetgames.cat’. La finalitat del concurs és fidelitzar els clients del Forn de Cabrianes i promocionar el festival Benet Games entre els mateixos clients.


TERCERA.-Vigència i Àmbit 
La promoció es durà a terme a partir del 12/09/2016 fins al 26/09/2015 a través de tots els comerços de Forn de Cabrianes associats a la promoció ubicats a la Catalunya central.


QUARTA.-Participació 
Podran participar a la promoció els majors de 18 anys que compleixin les presents bases. 
L'Organitzadora es reserven el dret, de forma unilateral i sense previ avís, d'eliminar la inscripció del participant, així com no lliurar el premi a qualsevol usuari del que sospiti o detecti que tracti de defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció. 
La no acceptació de qualsevol de les bases d'aquesta promoció suposarà la pèrdua per al participant de qualsevol premi o dret derivat de la present promoció. 


CINQUENA.- Mecànica de la promoció i premis 
Per participar al concurs el participant ha de seguir els següents passos: Realitzar una compra (sense import mínim) a qualsevol dels comerços associats a la promoció. A tots els clientes que realitzin una compra se’ls hi entregarà un rasca. Si al rasca s’hi amaga una de les 3 imatges premiades els clients hauran de lliurar el rasca degudament omplert amb les seves dades a la organitzadora. 

Premis:

2.500 baguets. En el cas de trobar el símbol del baguet, el guanyador entrega el rasca degudament omplert a la dependenta per rebre el premi.

2.500 pastes. En el cas de trobar el símbol de les pastes, el guanyador entrega el rasca degudament omplert a la dependenta per rebre el premi.

1.000 Benets. En el cas de trobar el símbol de la moneda Benet, el guanyador haurà d’omplir les dades i entregar el rasca als punts de venta que hi haurà al festival, ubicats al bosquet de Sant Fruitós de Bages els dies 1 i 2 d’octubre. Cada Benet equival a 1€. Quan s’entregui el rasca guanyador al punt de venta s’intercanviarà per una fitxa que es podrà utilitzar per poder participar a més de 40 activitats esportives repartides en més de 15 espais diferents. Les activitats tindran un cost d’1€, 2€, 4€ o 5€.

 

En tots els casos els premis són acumulables i no hi ha límit de participació fins a esgotar existències.

Davant els possibles dubtes en la interpretació de les presents bases, sempre prevaldrà el criteri de l'Organitzadora. 
Es tanquen les participacions de la present promoció el 26 de setembre de 2016 quan finalitzi l’horari comercial dels comerços associats a la promoció o bé fins a esgotar existències.


SISENA.-Condicions dels premis 
El lliurament efectiu del regal quedarà condicionada al fet que el guanyador/a compleixi amb les condicions especificades a les presents bases i a la veracitat de les dades facilitades. 
Queda totalment exclòs del premi els trasllats, estada o qualsevol despesa que pogués anar associat al gaudi del premi pel guanyador. 
Els premis objecte de la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador. 

SETENA.- Modificacions i/o cancel·lació de la Promoció 
L'Organitzadora es reserva el dret a realitzar modificacions sobre les presents bases o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin als participants, i es comuniquin a aquests degudament durant el transcurs de la promoció. 
En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per qualsevol motiu que no estigui sota el control de l'Organitzadora, i que afecti al normal desenvolupament de la promoció, l'Organitzadora es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa. 
En qualsevol cas, l'Organitzadora es reserva el dret de suspendre la promoció per qualsevol motiu, comunicant-ho prèviament a la pàgina de l'esdeveniment a Facebook i/o a la web www.benetgames.cat 


VUITENA.- Limitació responsabilitat de l'Organitzadora 
L'Organitzadora està exempta de qualsevol responsabilitat pels danys derivats de l'ús, i gaudi del premi que pogués sofrir el premiat o tercers. 
L'Organitzadora no serà responsable de les incidències derivades en l'execució de la present promoció, com a cancel•lació, modificació o qualsevol altra circumstància que pogués afectar a l'esdeveniment al que el premi dóna dret d'assistència. 
L'Organitzadora no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o destrucció del premi una vegada lliurat al guanyador. 


NOVENA.- Obligacions Fiscals 
El pagament a compte de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques que l'Organitzadora estigui obligada a practicar com a conseqüència del lliurament dels premis en espècie, correrà per compte de l'Organitzadora. 
Tots els guanyadors de premis estaran obligats a facilitar totes les seves dades fiscals a l'Organitzadora a l'efecte de que aquesta última pugui complir amb totes les obligacions formals derivades d'aquesta promoció.
Cada guanyador serà responsable de complir amb les obligacions fiscals i comptables legalment establertes que comporti l'obtenció del premi a l'efecte de la seva imposició personal. 


DESENA.-Protecció de Dades 
Les dades de registre hauran de ser veraces i completes. En cas que fossin falses les dades del premiat, l'Organitzadora es reserva el dret de no lliurar el corresponent premi. 
En compliment dels articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal s'informa del següent: les dades personals facilitades com a conseqüència de la seva participació en aquesta promoció seran incorporats en un fitxer propietat de l’organitzadora (Ocisport Serveis Esportius SL i Forn de Cabrianes SL).
Alguns de les dades podran ser utilitzats per l’organitzadora (Ocisport Serveis Esportius SL i Forn de Cabrianes SL) en altres accions i serà la organitzadora, qui decidirà la publicació o no d'aquests a la seva pàgina de Facebook o en altres suports de comunicació propis. 
Tot això sense privar als participants dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podran exercitar a la organitzadora mitjançant un mail a secretaria@ocisport.net o marcant amb una x la casella on s’explicita que no es vol rebre comunicació comercial quan s’entregui el rasca a l’organitzadora.
Els guanyadors accepten que el seu nom sigui publicat a qualsevol dels canals de comunicació de l’organitzadora a part de la gestió de la seva participació en la Promoció. 


ONZENA.-Acceptació de les bases 
La participació en la present promoció i l’entrega del rasca amb les dades degudament omplertes a l’organitzadora suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l'Organitzadora. 


DOTZENA.-Llei aplicable i Jurisdicció 
La llei aplicable a la present promoció serà l'espanyola.
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o discrepància que pogués sorgir quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant l'Organitzadora com els participants en la promoció, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls.

MULTIMÈDIA

FACEBOOK